15.01.2024
15.01.2024 ý 240 okalan sany

ÝÜREKLERE ÝOL

Oguz türkmenlerinden bolan ýaş söwdagär Ilek Koýan syýahat edip ýurt görmegi, adamlar bilen tanyşmagy, şeýdibem söwdasynyň örüsini giňeltmegi ýüregine düwýärde ýola düşýär. Ýolda ol Owganystanly, Hindistanly, Çynmaçynly adamlar bilen duşup, olar bilen dostlaşýar. Pýesa adamlaryň, halklaryň özara gatnaşyklary, dostlugy barada. Spektakl tomaşaçylara ýurtlaryň özara gatşyklarynda Beýik Ýüpek ýolunyň oýnaýan roluny açyp görkezýär. KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Ilek Koýan К.Ataýew Sylyjan hatyn S.B.Troiskaýa Garapolat ― Hasanaly М.Nurmuhammedow Çilaram S.Lawin Li Çen D.Annaýew Wenhua М.Rogow Sunlin D.Selýuminowa Hanym Min О.Wolkowa Lukman ― KÖPÇÜLIK SAHNALARYNDA TEATRYŇ ARTISTLERI