15.01.2024
15.01.2024 ý 247 okalan sany

ÄDIKLI PIŞIK

Meşhur fransuz ýazyjysy Şarl Perronyň dünýä çagalar edebiýatynyň altyn fonduna giren eserleri elmydama gowulyk bilen tamamlanýar. Ýagşylyk, ýamanlykdan üstün çykýar. Ine bu ertekide şolar ýaly. Eýesine wepaly Pişik, öz hojaýyny ― degirmençiniň ogluna söýgüsini tapyp, ummasyz baýlyga eýe bolmaga kömek edýär. Onuň üçin ol rehimsiz, dürli keşplere girmäge ukyply, adamhor Karabasdan hilegärlikde üstün çykýar. Spektakl haýwanlary söýmek, dostluk, wepalylyk barada. KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Pişik ― Žak ― Patyşa S.Lawin Şazada gyz D.Selýuminowa Towşan L.Ýemelýanowa Adam iýýän W.Raut Paýtunçy ―