15.01.2024
15.01.2024 ý 241 okalan sany

UGURTAPYJY MAGŞUK

Ispaniýa, söýgi ― bu zatlaryň ählisi Galkynyş döwrüniň iri, görnükli dramaurglarynyň wekilleriniň biri bolan Lope de Weganyň ajaýyp eserinde bar. Režissýor sahnada XVI asyryň ýörelgesini, däp-dessuryny, sahnada janlandyrmakmaklygy öz öňünde maksat edinip goýupdyr. Bu bolsa bize, XXI asyryň tomaşaçysynda has-da täsir galdyryp, öz boluşly öwüşginde görünýär. Spektaklda esasy üns adamlaryň özara ganaşyklaryň çylşyrymlylygyna berilýär. Ýöne ýeňiljek degişmeli kinaýa bilen garaýyş eserdäki bar bolan dartgynlylygy ýumşadyp, aýyrýar. Täsin, çylyşrymly we özboluşly sýijeytine, kompozisiýasyna garamazdan, eseriň çözgüdi aýratyn şahyrana güýje eýe bolan ýönekeý sadalyk bilen düzülen. KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Belisa (dul zenan) L.Kosonogowa Fenisa (onuň gyzy) A.Nazarowa Kapitan Bernardo M.Rogow Lýusindo (onuň ogly) K.Ataýew Ernando (Lýusindonyň hyzmatkäri) ― Herarda L.Ýemelýanowa Doriesto (dworýan) M.Nurmuhammedow Finardo (onuň dosty) S.Lawin Biatrisa A.Hommadowa Fulminato (kapitanyň hyzmatkäri) K.Gurbanow Liseo ― Fabio R.Çewtaýew KÖPÇÜLIK SAHNALARYNDA TEATRYŇ ARTISTLERI