15.01.2024
15.01.2024 ý 245 okalan sany

BÄŞ AGŞAM

A. Wolodin Sahna oýny uruş barada-da, häzirki döwür hakynda-da däl. Bu akýürekliligiň äheňidir. Duýgularyň ýadydyr. Dünýäni söýgi halas eder. Bolýan wakalara ruhybelentlik bilen garamak. Wepalylyk we wepadarlyk ― sylaglanýar. Sahna oýny adaty ynsan duýgulary we ähli döwürlerde-de aktual bolan baky hakykat barada. “Gije näçe uzak bolsa-da, ertesi güni hökman daňyň atmagy bilen başlanjakdygyny hiç wagt ýatdan çykarmaly däldiris“ A. Wolodin Režissýory N.Laukert KEŞPLER WE OLARY ÝERINE ÝETIRÝÄRLER: Tamara T.Öwezmyradowa Ilýin M. Rogow Slawa M. Kustodow, R Çewtaýew. Katýa D. Selýuminowa, M. Durdyýewa Zoýa L Kosonogowa. Timofeýew W. Raut Tamaranyň ýaş wagty A. Hommadowa Ilýiniň ýaş wagty A Mämmedow. KÖPÇÜLIK SAHNALARYNDA: M. Kurbanow, A. Nazarowa, A. Andronowa, M.Nurhammedow, L.Ýemelýanowa, M.Ödekow, R. Çewtaýew